Süreli Sözleşmeli Personeller için Maaş Artış oranlarının Yansıtılması hakkında yazımız.

                                                       T.C.

                           KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

       DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Sayı :2016/152                                                                22.04.2016

Konu: Maaş artış oranlarının Yansıtılması Hak.

                 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin toplumun huzuru,Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,insan haklarına saygılı.Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu;10.maddesinde herkesin dil,ırk,renk,cinsiyet,siyasi düşünce,felsefi inanç,din,mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu;hiç bir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı,devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları;11.maddesinde Anayasa hükümlerinin yasama. yürütme ve yargı organlarını,idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları oldukları; 49.maddesinde çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu,devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı; 65.maddesinde devletin sosyal ve ekonomik anlamda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği;128.maddesinde devletin,kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekte yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri,atanmaları,görev ve yetkileri,hakları ve yükümlülükleri,aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği;Ancak,mali ve Sosyal Haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

              Genel Müdürlüğünüz bünyesinde görev yapan ve 375 sayılı KHK’nun Ek.7. Maddesi  uyarınca vizelenen  personel pozisyonlarında istihdam edilen personele yönelik olarak 2016 yılının ilk 4 ayı geçmiş olmasına rağmen herhangi bir ücret artışı yapılmadığı;bu durumun halen fiziki,ekonomik ve sosyal bakımdan son derece güç koşullarda görev yapan personelin çalışma azim ve şevkini, asgari yaşam standartlarını ve ekonomik bağımsızlıkları ile çalışama iş ve barışını tehdit ettiği görülmektedir.

             Anılan nedenlerle personelin mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi ve gereğini;bu yönde yapılan ve yürütülmekte olan herhangi bir çalışma olup olmadığı hususunda sendika genel merkezimize yazılı olarak bilgi verilmesini talep ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                     Orhan ÇINAR                                                                                                                                                                                                                                            Genel Mali Sekreter

 

D U Y U R U ;

1.Süreli Sözleşmeli Personeller

2.Sanatsal Büro Elemanları

3.Sanatsal Atölye Elemanları

4.Misafir Sözleşmeli Sanat Elemanları  için,

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne  Maaş Artışı ile ilgili yapılan yazımız.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
22 Nisan 2016 admin
Yorum yapın

*