SENDİKAMIZIN ÜYESİ ADINA ANTALYA 1.İDARE MAHKEMENİN EK GÖSTERGE KARARI LEHİMİZE ÇIKTI

T.C. ANTALYA 1.İDARE MAHKEMENİN EK GÖSTERGE KARARI

T.C. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ

 ESAS NO : 2016/685 KARAR NO : 2017/180

DAVACI : ÜYESİ ELMAS GÜLAY

ADINA KÜLTÜR SANAT-İŞ VEKİLİ : AV. UĞUR YUSUF DEMİR

Necatibey Caddesi No:8/87 Çankaya/ANKARA

 DAVALI : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : AV. ÖVÜNÇ ERDOĞAN Antalya Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü Muratpaşa/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli sahne kostümcüsü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesine, 527 sayılı KHK’nin 12. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislere uygulanan ek göstergeden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 04.04.2016 tarih ve 774 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü) işleminin; Devlet Opera ve Balesi sanatkarları, uygulatıcı uzman memurları ve uzman memurlarının sosyal güvenlik açısından Emekli Sandığı ile ilişkilendirildiği, 657 sayılı Kanun’un Ek Geçici 12. ve 16. maddeleri uyarınca 657 sayılı Kanun’un genel hükümlerinin uygulaması dışında bırakılan ve 5441 sayılı Kanun’un 5. maddesinde 1310 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu uzman memur unvanı ile sözleşmeli statüde görev yaptığı, emeklilik yönünden Devlet Tiyatrosu sanatkarlarının sahip olduğu haklardan, ek gösterge yönünden teknik hizmetler sınıfındaki mühendisler için öngörülen haklardan yararlandırılması gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesi hükmü kapsamına sanatçı, sanatkar, sanatçı öğretmenler ile Devlet Sanatçılarının girdiğinin açık olduğu, bu hükümden yararlanacak kişilerin tek tek sayıldığı, uzman memur kadrosunda sözleşmeli statüde çalışan davacının anılan hükümden yararlandırılmasının mümkün olmadığı, emsal nitelikteki yargı kararlarının aynı yönde olduğundan tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRKMİLLETİ ADINA Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli sahne kostümcüsü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesine, 527 sayılı KHK’nin 12. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislere uygulanan ek göstergeden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 04.04.2016 tarih ve 774 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 4. maddesinde, Devlet Opera ve Balesinde sözleşmeli olarak görev yapan personel, Devlet Opera ve Balesi sanatkar memurları, Devlet Opera ve Balesi uygulatıcı uzman memurları ve Devlet Opera ve Balesi uzman memurları olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Anılan Kanunun 14. maddesinde ise, 6388 sayılı Kanun hükümlerinin Devlet Opera ve Balesi sanatkarları ile uygulatıcı uzman memurları hakkında da uygulanacağı, uzman memurların aynı kanunun 3. maddesi hariç diğer hükümlerinden yararlanacakları hükme bağlanmıştır.

T.C. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/685

KARAR NO : 2017/180

Öte yandan, 5434 sayılı Yasanın 12. maddesinin II. fıkrasına 6388 sayılı Yasa ile eklenen hüküm uyarınca 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 5. maddesinde sayılan Devlet Tiyatrosu personelinin Emekli Sandığı Kanununa tabi tutulması nedeniyle 1309 sayılı Yasanın 14. maddesine göre Devlet Opera ve Balesi sanatkarları, uygulatıcı uzman memurları ve uzman memurları da sosyal güvenlik açısından Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiştir. 657 sayılı Yasanın Ek Geçici 12. maddesinde ise, Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar. Sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 5441 sayılı Kanun, 1309 sayılı Kanun, 1310 sayılı Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı; anılan maddenin (D) bendinde ise Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde stajyerler, sahne uygulatıcıları (uzman memurlar), sanat uygulatıcıları (uzman memurlar) ve sanatkar memurlar olarak tespit edilen personeli dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş; Ek Geçici 16. maddesinin 527 sayılı KHK’nin 12. maddesi ile değişik fıkrasında da, teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, 13 ve 14. maddeleri kapsamına giren personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçılarının söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekleri, sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali hakların ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı, bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanların, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilecekler, sanatçı, sanatkar, sanatçı öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri için bu Kanuna ekli (l) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınacağı, ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emekli keseneklerinin bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamayacağı kuralları yer almıştır. Bu durumda, 657 sayılı Yasanın yukarıda yer verilen Ek Geçici 12 ve 16. maddeleri uyarınca Devlet Memurları Kanununun genel hükümlerinin uygulaması dışında bırakılan davacının, 1309 sayılı Kanunun 4. maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli statüde uzman memur olarak görev yaptığı ve aynı Yasanın 14. maddesi uyarınca emeklilik yönünden Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının sahip olduğu haklardan yararlandırılması gerektiği dikkate alındığında; 657 sayılı Yasanın Ek Geçici 16. maddesinin 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi ile değişik fıkrası uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında mühendisler için öngörülen ek göstergeden yararlandırılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 128,30 TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 990,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ ne istinaf yolu açık olmak üzere, 27/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan İSA YEĞENOĞLU 32674

Üye ÜLKÜ KÖSE 37765

Üye MEHMET ALTAY 165648

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı : 29,20 TL T.C.

ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/685

KARAR NO : 2017/180 Karar Harcı : 29,20 TL

Vekalet Harcı : 4,30 TL

Posta Gideri : 65,60 TL

TOPLAM : 128,30 TL

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
18 Kasım 2018 admin
Yorum yapın

*