NEDEN KÜLTÜR SANAT- İŞ

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.
MİSYONUMUZ: Kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak, iş güvencesinin teminat altına alınmasını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğinin artırılmasını ve sosyo- ekonomik, haklarının geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak. Ülkemizin kültür, sanat ve turizm politikalarının gelişimine katkıda bulunmak, ve örgütlenerek toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunmak.
VİZYONUMUZ: Büyük Önder Ulu Atatürk’ün önderliğinde kurulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, insan hak ve hukukuna saygılı Laik, Demokratik ve Sosyal Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlüğünü, ulusumuzun tam bağımsızlığını, Çağdaşlığını, Demokrasisini ve Hukuk’unu geliştirerek korumak ve gelecek kuşaklara aydınlık yarınlar bırakmak.
AMACI : Taşeronlaşmaya, Angaryaya ve hukuk dışı çalıştırılmaya karşı durarak, kamu emekçilerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel mesleki ve özlük haklarını korumak, geliştirmek, çalışma ve toplumsal barışının sağlanabilmesi için çalışmalar yapmak, kadın çalışanlarımız ile engelli olarak çalışanların sorunlarına çözüm üretmek, sendikal yaşamın hayata geçirilebilmesi için örgütlü çalışmalar yapmak, Ülkemizin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti yapısını korumak ve geliştirmek.

NEDEN KÜLTÜR SANAT-İŞ
Kamu Emekçilerinin verdiği sendikal mücadelede 2000’li yılların başından itibaren giderek etnik ve din temelli anlayış hakim olmuş; sarı sendika yasasının da çıkarılması ile birlikte sistemle uzlaşılmış, sarı sendikacılık benimsenmiştir. Bütün bu nedenlerden ötürü sınıf mücadelesinden uzaklaşılmış fiili ve meşru mücadele terk edilmiştir.
Sistemin meydana getirdiği sözde sarı sendikalar Ülkemize, emeğimize dönük emperyalist, kapitalist kuşatmaya ve yerli işbirlikçilerinin Cumhuriyetimize dönük saldırılarına tepkisiz kalmamışlardır. Etnik , dinci ve gerici saldırıların yoğunlaştığı Ülkemizde artık mevcut sendikal yapılar üzerinden sınıfsal bir mücadele vermek ve yapılan saldırılara karşı Emeğimizi, Vatan topraklarımızı ve Cumhuriyetimizi savunmak nerdeyse imkansız hale getirilmiştir.
Ülkemizin ve emekçilerinin böylesi sıkıntılı bir döneminde, ülkemizin, yurttaşlarımızın ve emekçilerinin sorunlarını çözebilmek için Kültür emekçileri için yeni bir sendika ve yeni bir Konfederasyon kurmaları kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu gerçekten hareketle Ülkemiz ve emekçileri için tarihi açısından son derece gerekli olan “Emek, Vatan, Cumhuriyet ve Kültür sanat-İş” hürriyet mücadelesinin Kültür-Sanat alanındaki sendikası 25 Ocak 2008 tarihinde kurularak örgütlenmeye başlamıştır.
Ülkemizde, 2010 yılında bölücü ve gerici saldırıların ürünü sözde demokratikleşme adı altında referandum düzenlenmiş; bölücü, gerici ve liberallerden oluşan ortak koronun seslendirdiği “Yetmez Ama Evetlerle” 12 Eylül gerici diktanın insafına terkedilmiştir. Böylece Hukuk ülkemizde gerici sivil darbenin dipçiğinin altında ezilerek tüm Cumhuriyet kurumları ve emekçilerin üzerinden adeta silindir haline getirilmiştir.
Emek cephesinde bu sürece yoğun destek veren pek çok Sivil Toplum Örgütü ve sendika söz konusu iken, KÜLTÜR SANAT-İŞ ve bağlı olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bileşenleri, bu hukuksuzluğa karşı duruş sergileyen ve açıkça H A Y I R diyen sendika olmuştur.
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrası, Hükümetin çalışanlara toplu sözleşme hakkı getiriyoruz yalanına, diğer sendika ve konfederasyonların işbirlikçileri açıkça destek verirlerken, Kültür Sanat-İş ve bağlı olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 15 Ağustos 2011 günü Ankara’da görkemli bir mitingle tepki göstererek onurlu bir duruş sergilemiştir.
TBMM’de ILO standartlarına aykırı, grevsiz ve toplu sözleşmesiz bir sendika yasası görüşülürken, 4-7 Şubat 2012 tarihlerinde Samsun’dan Ankara’ya, kar, kış, yağmur, çamur dinlemeden çok zor şartlarda bir yürüyüş düzenleyen ve emekçilerimizin sesini duyurmaya çalışan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bileşeni sendikalar olmuştur.
AKP Hükümeti tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklanmaya çalışıldığı, Türkiye Cumhuriyeti (T.C) nin kurumların levhalarından kaldırıldığı ve Teröristlerin ayaklarına Mahkemelerin kurdurulduğu bir dönemde, bu gerici ve faşist tavra Ulus meydanından tepki gösteren ve karşı koyan Kültür Sanat-İş ve bağlı olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bileşeni sendikaları olmuştur.
AOÇ ve ODTÜ ormanları yok edilirken de, Tekel İşçileri, Zonguldak maden işçileri, Yatağan termik santral işçileri direnirken de, Hava-İş üyeleri grev yaparken de, sınıf dayanışması içinde olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bileşeni sendikaları olmuştur.
Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu bileşeni sendikaları böylesi gerici ve faşist uygulamalara her zaman karşı onurlu bir duruş sergilemiş ve bundan sonra da sergilemeye devam edecektir.
Kültür Sanat-İş; Sendikal mücadelenin özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğu bilinciyle; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin Bağımsızlığını, Egemenliğini, Ulus ve Ülke Bütünlüğünü, Laik düzenini, Demokratikleşme ve Çağdaşlaşma hedefini korumak ve geliştirmek bilinciyle hareket eden; Cumhuriyetimizin aydınlanma devrimleri ile evrensel değerleri benimsemiş bir bakış açısına sahiptir.
Kültür Sanat-İş; Sınıf ve kitle sendikacılığının gereklerine odaklanmış, Atatürk İlke ve Devrimlerine yürekten bağlı, adalet, eşitlik, özgürlük gibi evrensel değerleri kendisine ilke edinmiş bir Emek örgütüdür. Kültür Sanat-İş; Irkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır. Irk, etnik köken, dil, kültür, din, cinsiyet ve diğer nedenlerle hiç bir ayrım yapmaksızın tüm insanların değer yargılarını benimseyen bir emek örgütüdür.
Kültür Sanat-İş; Kamu çalışanlarının aktif siyaset yapma hakkını kazanmaları için çaba gösterir. Ancak hiçbir siyasi parti ile organik ve siyasi bir ilişkiye girmez ve siyasi partiler karşısında bağımsızlığını titizlikle korur. Kültür Sanat-İş; Antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ilerici, laik, devrimci ve üreten bir halktan yanadır. Kültür Sanat-İş; Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelenin örgütlü mücadeleden geçtiği bilinciyle, üyelerini sınıf ruhu ve bilinciyle donatmayı kendine görev bilmiştir.
Kültür Sanat-İş; Küreselleşmenin getirdiği emperyalist dayatmanın, taşeron ve güvencesiz çalıştırmanın, sendikasızlaştırma çabalarının farkındadır. Sendikamız bu dayatmalara karşı farkında olmayan kamu emekçilerini uyarmayı ve örgütlemeyi misyon edinmiştir.
Kültür Sanat İş; Uluslararası standartlarda grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar elde edilinceye kadar amansız ve ödünsüz mücadele vermek üzere yola çıkmıştır. Kültür Sanat-iş; Kültür çalışanlarının ve diğer kamu emekçilerinin eşit işe eşit ücret ve ulusal gelirden hak ettikleri payı alabilmeleri için mücadele veren bir sendikadır.

Kültür Sanat İş; Kamuda etnik, dinsel ve siyasi kadrolaşmalara şiddetle karşı çıkan ve bu kadrolaşmalara karşı mücadeleyi görev bilen ve liyakat sistemini esas alan bir sendikadır.

Kültür Sanat-İş; Üyelerine özlük hakları ile ilgili her türlü hukuksal desteği vermekle birlikte, talep olması halinde üyesi olmayan Kültür Sanat Emekçilerine de hukuksal ve madde destek veren tek sendikadır.

Kültür Sanat-iş; Gücünü Kültür Sanat iş kolu çalışanlarından alır. Yabancı devlet ve kuruluşları ile işbirlikçilerinden her türlü maddi ve manevi yardımı reddeder.

Kültür Sanat-İş; Özelleştirme politikaları adı altında Kamu mallarını yağma ve talan ederek yandaşa peşkeş çekmelerine karşı duran en net sendika olarak, Devletin ekonominin içinde daha da büyüyerek kamu mallarının teknolojik yeniliklerle performansının yükseltilmesini ve rehabilitasyonunu yaparak üretime sokmasını savunan bir sendikadır.

Kültür Sanat-İş; Kamuda özellikle hizmet üreten çalışanların performansının nasıl değerlendirilebileceği konusunda somut göstergeler olmadan performans değerlendirmesi, esnek çalışma ücreti ve sözleşmeli memurluk gibi emekçileri biat kültürüne zorlayan bu yapılanmaya ve temelde iş güvencemizi yok etmeye yönelik bu tür uygulamaya karşı mücadele etmeyi kararlıkla sürdüren bir sendikadır.

Kültür Sanat-İş; başta Laiklik olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerine yapılacak saldırılara karşı tüm halkımızı uyanık olmaya ve mücadele etmeye çağırmayı gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olarak görmektedir.

Kültür Sanat-İş; Çocukları, kadınları, gençleri, emeklileri ve engellileri korumak için, her türlü duyarlılığı ve çabayı gösterir.

Kültür Sanat-İş; Kapitalizmin, doğa üzerindeki rant, baskı ve zorbalığını ortadan kaldırıp, doğa ve çevre ile uyumlu bir toplumsal yaşamın oluşması yönünde çaba harcar.

Kültür Sanat-İş; Yunus Emre’nin “Yaratılanı Severim Yaradandan Ötürü” deyimi gibi , Tüm canlılara insanlar kadar yaşam hakkından hareketle, sahipli ya da sahipsiz hayvanların, bitkilerin ve tüm canlıların yaşam hakkını savunan bir sendikadır.

Saygı değer Kültür Sanat Emekçileri; yüreğinizdeki güzelliğe, beyninizdeki aydınlığa ve onurlu dik duruşunuza güveniyoruz. Emeği en yüce değer olarak gören Emekçilerin, yalana, talana, yağmaya, hırsızlığa, yandaşlığa soysuzluğa, yüzsüzlüğe, yıkıma geçit vermediğini ve vermeyeceğini biliyoruz.

İşte bunun içindir ki Kültür Sanat İş Sendikası olarak emekçilere olan inancımızı, güvenimizi ve umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği “Söz konusu Vatan ise Gerisi Teferruattır” sözünü düstur edindik. Bu düstur doğrultusunda O’ndan bize emanet olan laik, demokratik ve hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devletini yaşatmaya, Kültür Sanat, Eğitim ve bilim rehberimiz oluncaya kadar mücadele etmeye ant içtik. Emekçi Arkadaş Unutma: Bu onurlu mücadelede sen olmadan bir yanımız hep eksik kalacak. El ele verirsek, Kültür Sanat-İş çatısı altında omuz omuza mücadele edersek karanlıkları aydınlığa çıkartabiliriz. İşte o zaman bu karanlık kuşatmayı kırar, insana yaraşır onurlu ve mutlu bir geleceğe ve yaşama adım atabiliriz.

“Korkunun Ecele Faydası Yoktur” Bugün bana yarın sana, tek başına kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiç birimiz.

Yaşasın Onurlu Mücadelemiz.

Yaşasın Kültür Sanat-İş

Yaşasın Birleşik Kamu-İş

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
19 Ekim 2017 admin
Yorum yapın

*