Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……… DEVLET OPERA ve BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Konu  : Ek gösterge.

Halen ……………. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde  ………………………….. olarak görev yapmaktayım.

657 sayılı Kanun’un Ek Geçici 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkârları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçılarının söz konusu maddelerin malî hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekleri belirtilmiş, (18/05/1994 gün ve 527 sayılı KHK ile değişik) son fıkrasında ise “Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkâr, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan nedenlerle 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16’ncı maddesinin son fıkrasında belirtilen ek göstergeden yararlandırılmamız ve mühendisler için uygulanan ek göstergenin tarafıma da uygulanmasını saygı ile arz ve talep ederim. …./…./2016

 

………………………………

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
28 Nisan 2016 admin
Yorum yapın

*