DANIŞTAY ONUNCU DAİRE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

 T.C.

D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE

Esas No: 2015/1426

 

Davacı ve Yürütmenin

Durdurulmasını İsteyen         : Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası

Vekili                                     : Av. Uğur Yusuf Demir

Necatibey Caddesi No:8/87 Çankaya / ANKARA

Davalı                                     : Mesleki Yeterlilik Kurumu

Ziyabey Cad. 1420. Sokak No:12 Balgat

Çankaya/ANKARA

Davanın_Özeti           :           28.10.2014 tarih ve 29159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarına dair 2014/7 sayılı Tebliğ’in Ek-2 bölümünde yer alan “Dansçı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “ya da resmi kurumlar” ibaresi ile Ek-3 bölümünde yer alan “Opera Şarkıcısı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “kamu kurumu ve” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi         : Osman Bora

Düşüncesi                   :           Dava, 28.10.2014 tarih ve 29159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarına dair 2014/7 sayılı Tebliğ’in Ek-2 bölümünde yer alan “Dansçı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “ya da resmi kurumlar” ibaresi ile Ek-3 bölümünde yer alan “Opera Şarkıcısı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “kamu kurumu ve” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında, Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan mesleklerin bu Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sanatçıların mesleğe giriş şartları 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ile düzenlendiğinden, davalı Mesleki Yeterlilik Kurumunca bu alana ilişkin olarak 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği düzenleme yapılamayacağı açıktır.

Bu durumda; dava konusu ulusal meslek standardı hazırlanırken, kamu kurumu/resmi kurumlarda (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü) görev yapan meslek elemanlarının düzenleme kapsamı dışında bırakılması gerekirken, anılan elemanları da kapsayacak şekilde, 5544 sayılı Kanun’a aykırı olarak tesis edilen düzenleyici işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, 28.10.2014 tarih ve 29159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarına dair 2014/7 sayılı Tebliğ’in Ek-2 bölümünde yer alan “Dansçı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “ya da resmi kurumlar” ibaresi ile Ek-3 bölümünde yer alan “Opera Şarkıcısı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “kamu kurumu ve” ibaresinin yürütmesinin durdurulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince; davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, 28.10.2014 tarih ve 29159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarına dair 2014/7 sayılı Tebliğ’in Ek-2 bölümünde yer alan “Dansçı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “ya da resmi kurumlar” ibaresi ile Ek-3 bölümünde yer alan “Opera Şarkıcısı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “kamu kurumu ve” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında, “Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.” hükmüne; 2. fıkrasında, “Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmüne yer verilmiş; “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde, “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi”; “Teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri, “Ulusal Meslek Standartları”; Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Kurum tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları, “Yeterlilik”; Bireyin sahip olduğu, yetkili otorite tarafından tanınmış bilgi, beceri ve yetkinliği, “Mesleki Yeterlilik Belgesi”; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri ifade edeceği” belirtilmiştir.

Dava konusu “Dansçı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesinde Meslek tanımı, “Dansçı (Seviye 6) İSG ile çevreye ilişkin önlemlere uyarak ve mesleki iletişim süreçlerini yöneterek dans performansını oluşturma, icra etme ve mesleki gelişimini yönetmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir. Dansçı (Seviye 6) genellikle; klasik bale, modern dans, çağdaş dans, salon, etnik, sokak, vb. danslar ile dans performansı içeren konser, tiyatro, sinema, medya ve televizyon projelerinde, projeye göre değişen işveren kurum/kuruluşlar ya da resmi kurumlar bünyesinde, koreografın/yönetmenin yönlendirmelerine göre, projelerde yer alan teknik ve set/sahne ekipleri ile eşgüdüm içinde mesleğini icra eder. Projelerin oluşumu ve hazırlık safhalarında, analitik ve iletişim yoğunluklu faaliyetler söz konusudur.”, “Opera Şarkıcısı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesinde Meslek tanımı, “Opera Şarkıcısı (Seviye 6); İSG ile çevreye ilişkin önlemlere uyarak ve mesleki iletişim süreçlerini yürüterek opera ve konser performansına hazırlanma, performansı icra etme ve mesleki gelişimini yönetmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir. Opera Şarkıcısı (Seviye 6) genellikle, opera sahneleme ve/veya konser projelerinde, genellikle kamu kurumu ve özel girişimler bünyesinde, yönetmenin yönlendirmelerine göre, projelerde yer alan teknik ve sahne ekipleri ile eşgüdüm içinde mesleğini icra eder. Opera Şarkıcısı (Seviye 6) için performans; opera temsili ve konser solistliğini kapsar. Projelerin oluşumu ve hazırlık safhalarında, analitik ve dokümanter çalışmalar ile iletişim yoğunluklu faaliyetler söz konusudur.” olarak tanımlanmış; her iki ulusal meslek standardının 2.4. maddesinde de, “1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun” meslek ile ilgili diğer mevzuat olarak belirtilmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında; Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan mesleklerin bu Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmiş olup, davalı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca bu alanlara ilişkin olarak anılan Kanun gereği düzenleme yapılamayacağı açıktır.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun’un 3/b. maddesinde, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bir teknik kurulu vardır. Bu kurul Genel Müdür veya yardımcısının Başkanlığında Genel Müzik İşleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, Başrejisör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, Sanat Teknik Müdürü, Başdekoratör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eder. Müdürlüklerde de Müdür veya yardımcısının başkanlığında Müzik İşleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, Başrejisör, Koro Şefi, Başkoreograf, Bale Başöğretmeni, Teknik İşleri Yöneticisi ve Başdekoratör ile iki yılda bir orkestra, koro, solo ve bale sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan teşekkül eden bir Teknik Kurul mevcuttur. Teknik kurulların görevleri, Devlet Opera ve Balesine alınacak sanatkar uygulatıcı uzman memur ve uzman memurlarla stajiyerleri imtihan etmek, değerlendirmelerini yapmak, bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına göndermek, yurt içinde kabil olmıyacağı sıhhi kurul raporu ile tespit edilen Devlet Opera ve Balesi mensuplarının tedavilerini yurt dışında yaptırmak ve bu kanunla verilen sair işleri görmektir.

” hükmüne; 4/a. maddesinde, “Genel Müzik Yöneticisi (Başorkestra Şefi niteliğinde), orkestra şefleri ve yardımcıları, başrejisör, rejisörler ve yardımcıları, koro sanatçıları, opera solistleri, orkestra sanatçıları, koro şefi ve yardımcıları, başkoreograf, bale başöğretmeni koreograflar, kordöbale şefi ve yardımcıları, bale öğretmenleri, bale sanatkarları, kostüm kraatörleri, Sanat Teknik Müdürü, bale- notatörleri, dekoratörler, başdekoratör, şan pedagogları, başkorrepetitör Devlet Opera ve Balesi sanatkar memurlarıdır.” hükmüne; 7. maddesinde, “Genel Müzik Yöneticisi (Başorkestra Şefi niteliğinde), orkestra şefleri ve yardımcıları, başrejisör, rejisörler ve yardımcıları, koro sanatçıları, opera solistleri, orkestra sanatçıları, koro şefi ve yardımcıları, başkoreograf, bale başöğretmeni koreograflar, kordöbale şefi ve yardımcıları, bale öğretmenleri, bale sanatkarları, kostüm kraatörleri, Sanat Teknik Müdürü, bale-notatörleri, dekoratörler, başdekoratör, şan pedagogları, başkorrepetitör Devlet Opera ve Balesi sanatkar memurlarıdır.” hükmüne; 19. maddesinde ise, “Sanatkarların, uygulatıcı uzman ve uzman memurların sözleşme, tedavi, ayrılış ölüm tazminatı, izin, yolluk, inceleme seyahati, disiplin işleri ile opera ve balenin iç yönetim işleri ve 3 üncü maddede gösterilen kurulların çalışma esasları tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenir.

” hükmüne yer verilmiştir.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunda; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak sanatçıların teknik kurul tarafından bir imtihana tabi tutulacakları, sonrasında yapılacak değerlendirmeye göre imzalanacak sözleşme ile mesleğe giriş yapabilecekleri düzenlenmiş, Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ile de mesleğe alınacak personelde aranacak şartlar ile yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sanatçıların mesleğe giriş şartlarının kanunla düzenlendiği, davalı Mesleki Yeterlilik Kurumunca bu alana ilişkin olarak 5544 sayılı Kanun gereği düzenleme yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dava konusu ulusal meslek standardı hazırlanırken, kamu kurumu/resmi kurumlarda (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü) görev yapan meslek elemanlarının düzenleme kapsamı dışında bırakılması gerekirken, anılan elemanları da kapsayacak şekilde, 5544 sayılı Kanun’a aykırı olarak tesis edilen düzenleyici işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile 28.10.2014 tarih ve 29159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarına dair 2014/7 sayılı Tebliğ’in Ek-2 bölümünde yer alan “Dansçı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “ya da resmi kurumlar” ibaresi ile Ek-3 bölümünde yer alan “Opera Şarkıcısı (Seviye 6)” Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesindeki “kamu kurumu ve” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulunda itiraz edilebileceğinin taraflara bildirilmesine,  27.10.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARŞI OY:

 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği oyu ile yürütmenin durdurulması yolunda verilen karara katılmıyorum.

 

Üye Ali KAZAN

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
27 Nisan 2016 admin
Yorum yapın

*